top of page
WhatsApp Image 2023-03-30 at 15.31.16.jpg

Onze School

Het Radulphus College ressorteert onder het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur. Het is de uitdrukkelijke wens van het bestuur, dat de school een vorming geeft waarin de katholiek-christelijke levensbeschouwing centraal staat

Schoolgemeenschap en katholiciteit 

Dat het Radulphus College katholiek is, houdt niet in dat leer en praktijk een wervend karakter hebben en dat zoveel mogelijk leerlingen lid worden van de katholieke kerk. De vorming die de school wil geven, moet wel de mogelijkheden scheppen tot kennis en waardering van christelijke waarden en normen. Een katholieke school dient als leefgemeenschap en als onderwijsinstituut een belichaming te zijn van de christelijke inspiratie. 


Via godsdienstlessen, het vak katholiek-christelijke levensbeschouwing, wordt aan de vorming van de leer- lingen gewerkt vanuit de bijbels-christelijke levensvisie van de katholieke geloofsgemeenschap. Daarin komt uitdrukkelijk de oecumenische eenheidsgedachte tot haar recht. Deze godsdienstlessen zijn verplicht voor alle leerlingen. Leerlingen die van een ander geloof zijn, zijn dus van harte welkom op de school, maar toch wordt ook van hen geëist dat zij deelnemen aan het godsdienstonderwijs en de bijbehorende toetsen. 

De leerling en de katholiciteit 

WhatsApp Image 2023-03-30 at 19.05_edited.jpg

De leerkracht en de katholiciteit 


Elke leerkracht onderschrijft door het aanvaarden van de benoemingsakte, dat hij/zij bereid is loyaal mee te werken aan de doelstelling van het Schoolbestuur dat uitdrukkelijk een katholieke vorming op school beoogt. De leerkracht staat dus voor de opgave zijn schooltaak op gelovige wijze in te vullen. 
De leerkracht zet zich in voor de leerlingen, waarbij geprobeerd wordt het christelijke levensideaal voor te leven en over te brengen. Iedereen probeert in zijn optreden en zijn omgangsvormen t.a.v. de schoolgemeenschap het christelijke idee van de naastenliefde, de verdraagzaamheid en de opofferingsgezindheid voor te leven. Dit zal bijvoorbeeld tot uiting komen in een voortdurende zorg voor deskundigheid en een grote bereidheid tot helpen, in eerlijkheid en respect voor een ieder en in bijzondere aandacht voor de kansarmen.

bottom of page